shadow_left
Maрковс
 • Български
 • English
 
 

Анкета

Как разбрахте за сайта ни?
 
   
Проф. д-р Донка Байкова


Биографични данни:

 • Родена на 03.01.1949 год. в гр.Каблешково, обл. Бургас в семейство на машинен инженер.

 


Образование:

 • 1968 – Завършва Немска езикова гимназия със златен медал в гр.Бургас;
 • 1969 – 1975 Студент по  Медицина, Медицински университет, гр.София;
 • 1977 – 1981 Редовна  аспирантура (докторантура)  по  проблем "Белтъчно хранене" – в тогавашния Институт по Хранене (ИХ) - настоящ Национален център по опазване на общественото здраве (НЦООЗ),  гр. София;
 • 1981 – Научна степен „Кандидат на медицинските науки” (доктор по медицина);
 • 1981 – Диплома за специалност по „Хигиена на хранене”;
 • 1991 – Научно звание „Старши научен сътрудник ІІ-ра ст”;
 • 2009 – Хабилитационен труд за научно звание „Професор”.

 

Специализации:

 • 1986 Индивидуално обучение по проблема „Разработване на физиологични норми за хранене на населението” – в градовете Потсдам, Дрезден, Цвикау, Берлин, Германия, 1986;
 • 1995 – Международен три-етапен  курс по „Методи в Хранителната Епидемиология”, СЗО, Регионално бюро за Европа, гр.Киев, Украйна;
 • 1996 – Международен курс по  здравословно хранене в рамките на проблем „Околна среда-здраве”, СЗО, Регионално бюро за Европа, Унгария, Балатон;
 • 1997 Международен курс “Разработване на препоръки за здравословно хранене и обучение по хранене”, СЗО, гр.Нитра, Словакия, 1997;
 • 1998 – Специализация по „Експертна оценка на млечни продукти” , обучителна програма, САЩ, България, гр.Пловдив;
 • 2004 Международен семинар” Препоръки за здравословно хранене на населението”, СЗО, Регионално бюро за Европа;
 • 2005 Международен семинар „Хранителни добавки и нови храни”, СЗО, Регионално бюро за Европа, гр.Брюксел, Белгия;
 • 2007 – СДО курс по „Генно-модифицирани храни”, по линия на СЗО, Регионално бюро за Европа, гр.София, България.

 

Основни области на работа: 

 • От 1981 г. – до настоящия момент работи в един и същи институт, именуван през годините: Институт по хранене (ИХ) към Медицинска академия (МА); Научен институт по гастроентерология и хранене, (НИГХ), МА; Национален център по хигиена и медицинска екология (НЦХМЕ), МА; Национален център по хигиена( НЦХ), МА; Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене (НЦХМЕХ) и настоящ приемник на всички предходни - Национален център по опазване на общественото здраве (НЦООЗ);
 • Била е административен ръководител на Секция „Физиология на храненето”;Отдел „Хранителен прием”; Лаборатория „Хранене”; Понастоящем – ст.н.с. към Лаб. „Хранене и обществено здраве”;
 • От 1990 г. – до настоящия момент - Ръководител и изпълнител на епидемиологични проучвания на храненето на различни групи от населението в България;
 • От 1981 г. – до настоящия момент - Експерт и консултант към Министерство на здравеопазването (МЗ) по проблемите на здравното законодателство и предварителния здравен контрол на храните и хранителните добавки;
 • Активно участва в популяризирането на съвременните аспекти на здравословното хранене и диететиката;
 • Консултира и разработва индивидуални и групови препоръки за хранене на лица и колективи с различни професионални активности или здравни проблеми.

 

Участия в национални проекти (на настоящ етап):

 • Ръководител на Национален мониторинг на храненето на населението в България (2004);
 • Разработване на Национални препоръки за здравословно хранене населението;
 • Ръководител на Проекта за “Разработване на наръчници за хранене със сборници рецепти за различни популационни групи” (на настоящия етап - за кърмачета и малки деца).

 

Участие в международни проекти:

 • 1996 год. Ръководил на Мултицентрово проучване на желязо-дефицитни анемии при жени в предфертилна възраст;
Понастоящем:
 • Участие в “Национално проучване на храненето на кърмачета и малки деца до 5-годишна възраст и отглеждането им в семейството” със съдействието на UNICEF;
 • Участие в проект Повишаване консумацията на плодове и зеленчуци при деца от 3 до 7 годишна възраст;
 • Участие в проект на ЕО ”Контрол на геннно-модифицираните храни”;
 • Участие в международна програма СИНДИ;
 • Участие в международен проект “Жени без остеопороза”.

 

Участия в експертни комисии, научни съвети, редколегии:

 • Член на Научен съвет (НС) към НЦООЗ;
 • Член на СНС  по Хигиена, професионални заболявания и социална медицина към ВАК;
 • Член на Координационния съвет към Националния план по рани и хранене, 2005 – 2010 год.
 • Член на Експертна комисия  по Превенция на оралните заболявания към МЗ;
 • Член на Експертна комисия за одобряване проекти на български производители на храни за финансиране от фондове на Европейска общност към Министерство на земеделието и горите;
 • Член на редколегиите на сп. „Проблеми на храненето” и на сп. „Хигиена и здравеопазване” – до преустановяване на издаването им.  Понастоящем - Член на редколегията на сп. „Диета и красота”.

 

Нормотворческа дейност:

Участва в разработване на:

 • Националния план за действие по храни и хранене в България;
 • Наредби за здравословно хранене на деца, ученици и спортисти;
 • Физиологични норми за хранене на населението в България;
 • Препоръки за здравословно хранене на различни групи от населението;

 

Преподавателска дейност:  

 • Преподавател на Модул „Лечебно хранене” за студенти по здравни грижи, ФОЗ, МУ, София
 • Ръководител  на тематични СДО- курсове по Техники за консултиране по здравословно и диетично хранене, Здравословно хранене на деца и юноши;
 • Лектор на основен курс за  медицинската специалност “Хранене и диететика”;
 • Преподавател в Национална спортна академия – Хранене на спортисти;
 • Ръководител на докторант, на който предстои защита на дисертационния труд;
 • Член на изпитната Комисия за специалност по „Хранене и диететика” към МЗ.

 

Членство в научни организации:

 • 1985 Секция по Хранене „Асен Златаров” към Съюза на учените в България;
 • 1988 Заместник председател на Дружеството  по Хранене и диететика в България;
 • 1992 Федерация на Европейските Нутриционистични дружества (FENS);
 • 1996 Българска асоциация по затлъстяване и съпътсващи заболявания;
 • 1996 Международна асоциация по затлъстяване (IASO);
 • 1998 – Балкански медицински съюз.Публикации:  

 • Над 200 публикации в наши и чужди научни списания.
 • Над 100 участия в наши и международни научни конгреси, симпозиуми, конференции
 • Автор на раздели по Хранене в монографии и учебни помагала за учители, деца и студенти по медицина.

Чуждо-езикова подготовка:

 • Владее свободно немски език, говоримо и писмено – английски и руски език

 


Компютърна грамотност:

 • Microsoft Windows, Microsoft Office